Favicon | Jouw Regenton

Algemene voorwaarden Jouw Regenton

INLEIDING

JOUW REGENTON is een handelsnaam van SEDUMSHOP BV.

Artikel 1.
Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JOUW REGENTON, en een Klant waarop JOUW REGENTON deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JOUW REGENTON, voor de uitvoering waarvan door JOUW REGENTON derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JOUW REGENTON en haar directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JOUW REGENTON en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

7. Indien JOUW REGENTON niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, of dat JOUW REGENTON in enigerlei mate het recht zou verliezen om de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.
Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van JOUW REGENTON zijn geldig voor een periode tot 1 maand na de offertedatum, tenzij in de offerte zelf een andere termijn is opgenomen.

2. JOUW REGENTON kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JOUW REGENTON daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Topgroen anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JOUW REGENTON niet tot het verrichten van een gedeelte van het Werk tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3.
Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaald (Regie)Werk of voor de levering van bepaalde Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant JOUW REGENTON derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven voor nakoming van tenminste 20 werkdagen.

2. JOUW REGENTON heeft het recht Werk te laten verrichten door derden.

3. JOUW REGENTON is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JOUW REGENTON de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien JOUW REGENTON gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan JOUW REGENTON ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. JOUW REGENTON zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JOUW REGENTON gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen JOUW REGENTON bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van JOUW REGENTON op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JOUW REGENTON een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader (deugdelijk) te verrichten Werk of te leveren Producten.

9. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Topgroen gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van JOUW REGENTON daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Indien de Klant bij levering van Producten binnen 48 uur voor de overeengekomen levertijd veranderingen aanbrengt in levertijd of adres, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van JOUW REGENTON die daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien bij aflevering bij Klant van de Producten langer dan de voorgecalculeerde los- en/of wachttijd van een uur benodigd is, behoudt JOUW REGENTON zich het recht voor om de aanvullende tijd op basis van nacalculatie van EUR 75,- per aangebroken uur bij de Klant in rekening te brengen.

12. Indien JOUW REGENTON bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Topgroen onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan JOUW REGENTON toekomende bevoegdheid of een op JOUW REGENTON rustende verplichting ingevolge de wet;
- Enige prijsstijging die tot een hogere offerteprijs zou behelzen van meer dan 2%, het meerdere, met dien verstande dat een plafond geldt van 10%, terwijl indien sprake is van overschrijding van het plafond Topgroen het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder enig recht op vergoeding van schade aan de Klant.

13. De Klant dient JOUW REGENTON in de gelegenheid te stellen het Werk/Regiewerk te verrichten. Om JOUW REGENTON in gelegenheid te stellen het Werk/Regiewerk te verrichten zal de Klant in ieder geval alle benodigde voorbereidende werkzaamheden verrichten als opgesomd door JOUW REGENTON, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de Klant zorgdragen voor functionerende elektriciteitsaansluitingen (220v) en water, toegang (middels een verharde aanvoerweg) tot aan het de installatie-lek, benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en calculaties enz.) en nodige maatregelen ter voorkoming van beschadiging of vernieling. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant. De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamhedenen/of leveringen die niet tot het Werk van JOUW REGENTON behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk door JOUW REGENTON daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Klant JOUW REGENTON daarvan tijdig in kennis te stellen.

14. Indien de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd of belemmerd, dan dient de Klant de daarmee verband houdende schade en kosten aan JOUW REGENTON te vergoeden.

Artikel 4.
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. JOUW REGENTON is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- De Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst JOUW REGENTON ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van JOUW REGENTON kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is JOUW REGENTON gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JOUW REGENTON kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is JOUW REGENTON gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JOUW REGENTON op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien JOUW REGENTON de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien JOUW REGENTON op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JOUW REGENTON, zal JOUW REGENTON in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werk/Regiewerk (aan derden). Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan JOUW REGENTON is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Klant in rekening gebracht. JOUW REGENTON zal de Klant zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door JOUW REGENTON genoemde termijn te voldoen, tenzij JOUW REGENTON anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het JOUW REGENTON vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JOUW REGENTON op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 5.
Overmacht

1. JOUW REGENTON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waaronder mede begrepen (de gevolgen van) een pandemie, voorzien of niet-voorzien, waarop JOUW REGENTON geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JOUW REGENTON niet in staat is haar verplichtingen na te komen. JOUW REGENTON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JOUW REGENTON haar verbintenis had moeten nakomen.

3. JOUW REGENTON kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien JOUW REGENTON ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JOUW REGENTON gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6.
Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de in de overeenkomst gezette betalingscondities, op een door JOUW REGENTON aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JOUW REGENTON aangegeven. JOUW REGENTON is gerechtigd om periodiek te factureren. Ingeval in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Die termijn wordt gezien als een fatale termijn.

2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd. De Klant is een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. JOUW REGENTON heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten betreffende openstaande facturen van JOUW REGENTON of nevenondernemingen van JOUW REGENTON, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. JOUW REGENTON kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JOUW REGENTON kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant heeft niet het recht enige (beweerdelijke) vordering te verrekenen.

6. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien JOUW REGENTON echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7.
Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door JOUW REGENTON in het kader van de overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van JOUW REGENTON totdat de Klant alle (betaling)verplichtingen uit de met JOUW REGENTON gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen.

2. Door JOUW REGENTON geleverde Producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JOUW REGENTON veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om JOUW REGENTON daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings­ en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JOUW REGENTON ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JOUW REGENTON gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens JOUW REGENTON bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval JOUW REGENTON haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JOUW REGENTON en door JOUW REGENTON aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JOUW REGENTON zich bevinden en die Producten terug te nemen.

7. De geleverde artikelen van JOUW REGENTON worden aangeleverd op gehuurde transportsystemen. Aan de Klant worden deze voor een vooraf bepaalde tijd ter beschikking gesteld zonder extra kosten. Echter, indien niet (tijdig) deze transportsystemen worden geretourneerd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan JOUW REGENTON, behoudt JOUW REGENTON het recht de hiermee gemoeide kosten bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 8.
Garanties, onderzoek en reclames

1. De door JOUW REGENTON te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JOUW REGENTON kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten of uit te voeren Werk/Regiewerk.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, uitgezonderd levende/organische Producten (bijv. planten), tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door JOUW REGENTON verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien de Klant de geleverde Producten zelf installeert en deze niet conform de door JOUW REGENTON aangegeven installatiemethoden zijn aangebracht, een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JOUW REGENTON, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JOUW REGENTON geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk het desbetreffende Werk/Regiewerk is uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen - onder straffe van verval van recht - binnen twee weken na oplevering schriftelijk aan JOUW REGENTON te worden gemeld, tenzij sprake is van natuurlijk/organisch materiaal waarbij een klachttermijn geldt van 48 uur. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JOUW REGENTON in staat is adequaat te reageren. De Klant dient JOUW REGENTON in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde Producten, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op kosteloos herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JOUW REGENTON de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze vanJOUW REGENTON, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan JOUW REGENTON te retourneren en de eigendom daarover aan JOUW REGENTON te verschaffen, tenzij JOUW REGENTON anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van JOUW REGENTON daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

Artikel 9.
Aansprakelijkheid

1. Indien JOUW REGENTON aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. JOUW REGENTON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JOUW REGENTON is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. JOUW REGENTON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JOUW REGENTON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JOUW REGENTON toegerekend kunnen worden;
- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. JOUW REGENTON is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6. Indien JOUW REGENTON aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JOUW REGENTON beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van JOUW REGENTON is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JOUW REGENTON of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.
Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JOUW REGENTON en de door JOUW REGENTON bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Klant JOUW REGENTONvan zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11.
Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop Producten in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12.
Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart JOUW REGENTON voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JOUW REGENTON toerekenbaar is.

2. Indien JOUW REGENTON uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden JOUW REGENTON zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JOUW REGENTON, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JOUW REGENTON en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13.
Intellectuele eigendom

1. JOUW REGENTON behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JOUW REGENTON heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14.
Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JOUW REGENTON partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enig geschil inzake (de totstandkoming van) deze overeenkomst.

Artikel 15.
Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [28055109]

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met JOUW REGENTON.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.